دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200084


9200084 شماره دانشجو
معراج نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد- شکل دادن فلزات رشته تحصیلی
شکل دادن فلزات گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/8/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه