دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200064


9200064 شماره دانشجو
محمدجواد نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - محیط زیست رشته تحصیلی
محیط زیست گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه