دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200054


9200054 شماره دانشجو
امیرعلی نام
ابوالقاسمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-ساخت وتولید رشته تحصیلی
ساخت و تولید گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه