دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200044


9200044 شماره دانشجو
مهدی نام
ابره دری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو رشته تحصیلی
خودرو گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/24 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه