دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9117493


9117493 شماره دانشجو
آوا نام
گرائلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1391 سال ورود
1395/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه