دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

9023626


9023626 شماره دانشجو
سمیه نام
اسدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
فیزیک گرایش حالت جامد رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1395/3/10 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه