دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9023364


9023364 شماره دانشجو
فاطمه نام
اسدالهی طاهری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه