دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9023254


9023254 شماره دانشجو
هانی نام
احمدزاده سلوط نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1393/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه