دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9016833


9016833 شماره دانشجو
حامد نام
آقابابائی دهقی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1396/3/31 تاریخ فارغ التحصیلی