دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9016773


9016773 شماره دانشجو
آناهیتا نام
اسفندیاری فرد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه