دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9016683


9016683 شماره دانشجو
علی نام
اسدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1394/4/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه