دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9016573


9016573 شماره دانشجو
فرنوش نام
آخوندان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1395/12/22 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه