دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9016543


9016543 شماره دانشجو
مریم نام
احمدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع - صنایع گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1395/4/30 تاریخ فارغ التحصیلی