دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9011153


9011153 شماره دانشجو
مائده نام
بلوچ زاده نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1394/5/14 تاریخ فارغ التحصیلی