دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9011123


9011123 شماره دانشجو
زهرا نام
برهیخته نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1395/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه