دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010783


9010783 شماره دانشجو
منیره نام
امامی نیگجه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1395/4/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه