دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010513


9010513 شماره دانشجو
سحر نام
اسماعیلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضیات و کاربردها رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1394/6/7 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه