دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010353


9010353 شماره دانشجو
پیمان نام
احمدی فر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1395/1/17 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه