دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010343


9010343 شماره دانشجو
زهرا نام
احمدی راد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضیات و کاربردها رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1394/4/31 تاریخ فارغ التحصیلی