دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010333


9010333 شماره دانشجو
مریم نام
احمدی بفروئی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1395/4/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه