دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9010223


9010223 شماره دانشجو
محمدامین نام
ابراهیم نژادنمین نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضیات و کاربردها رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1394/6/18 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه