دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9009734


9009734 شماره دانشجو
معصومه نام
اشراقی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1391/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی