دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9009724


9009724 شماره دانشجو
احسان اله نام
اسماعیل نژاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1392/5/2 تاریخ فارغ التحصیلی