دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9009714


9009714 شماره دانشجو
ناصر نام
اسکندری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1392/5/2 تاریخ فارغ التحصیلی