دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9009704


9009704 شماره دانشجو
شکوفا نام
اسدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع - فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1392/5/2 تاریخ فارغ التحصیلی