دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9009484


9009484 شماره دانشجو
رعنا نام
اسکندرزاده نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور رشته تحصیلی
صنایع - صنایع گروه آموزشی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشکده
1390 سال ورود
1393/5/1 تاریخ فارغ التحصیلی