دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9001534


9001534 شماره دانشجو
امیر نام
بنی اسدی بیدشکی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
فیزیک گرایش حالت جامد رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1392/11/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه