دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9001014


9001014 شماره دانشجو
زهره نام
امینی فرد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه