دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000914


9000914 شماره دانشجو
پریسا نام
امیدالحق نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/11/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه