دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000844


9000844 شماره دانشجو
مصطفی نام
الفت نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
فیزیک گرایش حالت جامد رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1392/11/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه