دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000634


9000634 شماره دانشجو
هداسادات نام
اشکوری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه