دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000324


9000324 شماره دانشجو
زهرا نام
احمدی گنجه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
فیزیک گرایش هسته ای کاربردی رشته تحصیلی
فیزیک هسته ای گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1390 سال ورود
1392/9/2 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه