دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000204


9000204 شماره دانشجو
سیده عاطفه نام
اجدادی گلسفیدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/9/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه