دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9000114


9000114 شماره دانشجو
سیدهادی نام
ابطحی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش هندسه رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1390 سال ورود
1392/7/29 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه