دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8917683


8917683 شماره دانشجو
علی نام
اکبری برومند نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1394/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه