دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8912553


8912553 شماره دانشجو
هیربد نام
گازری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1389 سال ورود
1395/11/15 تاریخ فارغ التحصیلی