دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8908873


8908873 شماره دانشجو
ابراهیم نام
بابائی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1393/6/10 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه