دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8908363


8908363 شماره دانشجو
آرین نام
پارسانیا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1393/11/15 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه