دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8908323


8908323 شماره دانشجو
مهسا نام
بیات نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1393/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه