دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8908113


8908113 شماره دانشجو
حامد نام
براتی مهر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1394/10/12 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه