دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8907923


8907923 شماره دانشجو
شایان نام
امیری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1394/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه