دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8907703


8907703 شماره دانشجو
اشکان نام
اصغرزاده دونیقی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1393/6/8 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه