دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8907623


8907623 شماره دانشجو
شهاب نام
استیری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رشته تحصیلی
معماری سیستم های کامپیوتری گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1395/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه