دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8907513


8907513 شماره دانشجو
مهسا نام
احسان پور نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1393/11/15 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه