دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8907134


8907134 شماره دانشجو
محسن نام
شائیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1389 سال ورود
1391/8/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه