دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8903834


8903834 شماره دانشجو
حسین نام
آقاجانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی رشته تحصیلی
هوش مصنوعی گروه آموزشی
مهندسی کامپیوتر دانشکده
1389 سال ورود
1391/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه