دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8821433


8821433 شماره دانشجو
محمد جواد نام
شاخصی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی هوافضا رشته تحصیلی
هوافضا گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1388 سال ورود
1393/11/20 تاریخ فارغ التحصیلی