دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8815203


8815203 شماره دانشجو
مازیار نام
کابلی چلمردی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی صنایع - تولید صنعتی رشته تحصیلی
تولید صنعتی گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1388 سال ورود
1392/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی