دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8812623


8812623 شماره دانشجو
روح الله نام
گدازگر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1388 سال ورود
1396/4/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه