دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8807374


8807374 شماره دانشجو
احسان نام
آذری آرانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1388 سال ورود
1391/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه